Update
Dagelijks geopend voor verhuur en surflessen. Bij twijfel +316-36575985

Boeken

Algemene voorwaarden Dutch Surf Academy

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Gebruiker/Organisator: Dutch Surf Academy, gevestigd te ‘s-Gravenzande en die in de uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.

b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Gebruiker optreedt (bijvoorbeeld: instructeur of trainer);
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;

c. Activiteit/Arrangement: de door Gebruiker georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van surflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten/Arrangementen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waarvoor bij de uitvoering door Gebruiker derden worden ingeschakeld.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 15 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 15 werkdagen worden bevestigd of uit handelingen van Gebruiker is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Gebruiker heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.
4.3 Voor deelname aan water activiteiten is een zwemdiploma verplicht.

4.4 Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Dutch Surf Academy de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid.

Dutch Surf Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
4.5. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.). Op basis van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens is Gebruiker te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat.
4.6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.8. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).
4.9. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, bij gebreke waarvan Gebruiker op een ieder willekeurig moment kan besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.
4.10. Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Gebruiker het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uur prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 5 Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Gebruiker geen doorgang kan vinden, dan is Gebruiker gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Activiteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.
5.4.a. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan 10 werkdagen daaraan voorafgaande annuleert dan is Opdrachtgever gehouden tenminste 50% van het totaal met de activiteit/arrangement gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.
b. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering door Opdrachtgever tien werkdagen of korter voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Gebruiker is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Gebruiker te voldoen.
5.5. Annulering door Gebruiker maakt Gebruiker jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Gebruiker ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Gebruiker

gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval Opdrachtgever van de activiteit afziet dan is Gebruiker gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Opdrachtgever terug te betalen.

Artikel 6 Betaling:

6.1. Opdrachtgever dient voorafgaande (tenminste 30 dagen) aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.
Ingeval de overeenkomst korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement werd gesloten dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Gebruiker te voldoen.

6.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Gebruiker alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Gebruiker daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

6.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Indien Gebruiker voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker uit te keren totaal.

7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Gebruiker), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Gebruiker daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Gebruiker uit.

7.3. Gebruiker kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

Artikel 8 Beeld materiaal

8.1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er 1) tijdens de activiteiten/arrangementen foto- en filmopnamens gemaakt kunnen worden van opdrachtgever(s) en 2) dat deze door Dutch Surf Academy gevestigd te ‘s-Gravenzande voor promotionele doeleinde gebruikt kunnen worden. Indien opdrachtgever dit niet wilt, dient dit nadrukkelijk vooraf per email aangegeven te worden.